Historia

ATElier Kultury w Jaworznie działa od 1 stycznia 2021 r. i jest samorządową artystyczną instytucją kultury, będącą kontynuatorem chlubnej tradycji wypracowanej przez:

oraz działalności Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.

Stare logo Archetti Logo Teatr Sztuk Jaworzno Logo eM BAND stare

Bezpośrednim terenem działania ATElier Kultury jest Miasto Jaworzno, jednakże w celu realizacji swoich zadań może działać na obszarze całej Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza granicami naszego kraju.

Celem działania ATElier Kultury jest wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej na terenie Gminy Miasta Jaworzna poprzez tworzenie i upowszechnianie kultury i sztuki, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej społeczeństwa, stwarzanie możliwości kontaktu z wartościami kultury polskiej i światowej, rozpowszechnianie kultury muzycznej i teatralnej oraz prowadzenie ośrodków kultury i centrów kultury.

Zakres działalności ATElier Kultury:

 • prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie muzyki, teatru i tańca,
 • prezentacja koncertów, spektakli oraz organizowanie imprez kulturalnych,
 • realizacja autorskich projektów artystycznych, edukacyjnych i kulturotwórczych,
 • prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego,
 • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i udostępnianie dorobku kulturalnego,
 • organizowanie indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze,
 • tworzenie warunków sprzyjających twórczości i rozwojowi talentów,
 • organizowanie teoretycznych i praktycznych zajęć w ramach projektów artystycznych
 • prowadzenie działalności wydawniczej, wystawienniczej, instruktażowo-metodycznej oraz
  promocyjnej.
dogóry