22/11 2022
#ATElier #Galeria Kameralna

Walter Rindone

  • Wystawa: Walter Rindone. Wystawa Tales from the Deep Dark Web
  • Gdzie: Galeria Kameralna, Jaworzno
  • Kiedy: 24.11.2022 - 9.2.2023

 

 Walter Rindone

Tales from the Deep Dark Web

Paradoksalne implikacje działalności człowieka i jego wpływu na planetę, działania porządkujące systemy kulturowe i religijne oraz społeczeństwo, konsumpcjonizm jako nowy rytualny wymiar człowieka, duchowość w nadchodzącej epoce boskiej inteligencji maszyn - to tylko niektóre z tematów, które stanowią tło prac prezentowanych na wystawie zatytułowanej Tales from the Deep Dark Web.

Projekt jest ostatnim rozdziałem trwającego cyklu prac artystycznych. Polega na przeróbce biblijnych ilustracji, francuskiego artysty, Paula Gustave'a Doré poprzez implementację znalezionych obrazów i zastosowanie eksperymentalnej techniki drukarskiej zwanej drukiem anastatycznym.

Dzięki obrazom przedstawiającym sceny spustoszenia, w których zarówno fikcyjne, jak i rzeczywiste postacie zmagają się z konsekwencjami swoich działań i kreacji, prace Waltera Rindone wywołują refleksję nad kondycją człowieka.

 

Biografia

Walter Rindone, (ur. w Caltagirone, Włochy) jest artystą wizualnym, specjalizującym się w eksperymentalnych technikach druku.

Tworzy swoje prace wykorzystując wyłącznie obrazy z odzysku, stosując manipulację obrazem i procesy reprodukcji obrazu, takie jak kolaż i druk anastatyczny. Techniki te opanował podczas praktyk w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz studiów doktoranckich w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Podstawą jego twórczości jest refleksja nad obrazami jako nośnikami informacji zmysłowej i ich symbolicznym charakterem, jak również rola obrazów na rozproszoną estetyzację przynoszoną przez coraz szybciej działające systemy społeczne i wynikające z tego implikacje.

W 2021 roku został częścią kolektywu Pixel Shapes, grupy artystów multimedialnych skupiających się na mappingu projekcyjnym i sztuce wideo. Obecnie mieszka i pracuje we Wrocławiu.

Wystawy indywidualne:

Tales From the Deep Dark Web
12.01.2022 - 31.01.2022, Galeria Zaułek CSU.CI, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wrocław;

The Black Series Vol. 4: The Tide
31.01.2020 - 13.02.2020, Galeria Imaginarium, Łódzki Dom Kultury, Łódź;

The Black Series Vol. 3: Villains Armageddon
13.12.2018 - 17.01.2019, Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, Łódź;

The Black Series
01.06.2017 - 04.06.2017, Ośrodek Promocji, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi;

MITO - Esperienza Immersiva
12.02.2022 - 17.02.2022, Immersive Projection Mapping Festival featuring artists from around the world. Muzeum del Mito in Enna, Sycylia, Włochy;

Satellite Imagery
08.02.2020 - 08.03.2020, Wystawa doktorantów ASP im. Eugeniusz we Wrocławiu, TYPA (Tartu) Kastani 48f, Tartu, Estonia;

Lockdown 2020 - PATA Uniting People Exhibition
Od 15.06.2020 Międzynarodowa Wystawa On-line organizowana przez ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi: shorturl.at/chEGT;

Contrapost
16.10.2019 - 31.10.2019, Wystawa wchodząca w skład INTERGRAFICA, National Art Gallery Khazine of the State Museum of Fine Arts of the Republic of Tatarstan, Kremlin, Kazań;

Zenity/Zeniths
21.06.2019 - 02.09.2019, Wystawa zbiorowa doktorantów ASP we Wrocławiu im. E. Gepperta, Muzeum Sztuki Współczesnej, Wrocław.

Wersja angielska

Tales from the Deep Dark Web

The paradoxical implications of human activities and their impact on the planet. Actions to organize cultural and religious systems and society. Consumerism as the new ritual dimension of man. Spirituality in the upcoming age of godlike machine intelligence. These are just some of the topics that form the background of the work presented in the exhibition entitled Tales from the Deep Dark Web.

The project is the last chapter of an on-going series of artworks. It consists on the alteration of biblical illustrations by the French artist Paul Gustave Doré through the implementation of found imagery and the use of an experimental printmaking technique called anastatic printing.

With images featuring scenes of desolation where both fictional and real-life characters deal with the consequences of their actions and the risks posed by their own creations, Walter Rindone’s work triggers reflections on the condition of man.

Biography

Walter Rindone, (born in Caltagirone, Italy) is a visual artist with a background in experimental printmaking techniques.

He creates his artworks by the use of solely recycled images, involving image manipulation and image reproduction processes such as collage and anastatic printing. He mastered these techniques as a trainee at the Academy of Fine Arts in Łódź and his doctoral studies at the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław.

The basis of his work is a reflection on images as carriers of sensory information and their symbolic nature. As well as the role of images on the diffused aestheticization brought by the ever-accelerating systems of society and the implications that follow.

In 2021 he became part of the Pixel Shapes Collective, a group of multimedia artists focusing on projection mapping and video art. He currently lives and works in Wrocław.

 

 

 

Podobne wiadomości:

Walter Rindone - wywiad
25 listopad 2022

Walter Rindone - wywiad

Wystawa - Walter Rindone. Tales from the Deep Dark Web
23 listopad 2022

Wystawa - Walter Rindone. Tales from the Deep Dark Web

Walter Rindone - katalog do wystawy
22 listopad 2022

Walter Rindone - katalog do wystawy

dogóry